วัตถุประสงค์

เม็งรายแล็บ  ศูนย์แล็บเอกชน ที่ให้บริการด้านเทคนิคการแพทย์

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. พัฒนามาตรฐานงานบริการด้านเทคนิคการแพทย์ประเภทคลินิกสู่มาตรฐานสากล ปัจจุบันเม็งรายแล็บได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
  2. ให้ผู้ใช้บริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำในผลการตรวจวิเคราะห์ ภายใต้ราคาที่ยุติธรรม
  3. พัฒนาระบบการให้บริการ โดยนำเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตฺโนมัติเข้ามาใช้ภายใต้ระบบ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้เพื่อพัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการและวิเคราะห์ผล

บริการตรวจ

ตรวจโรคทั่วไป

ตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งในและนอกสถานที่

ตรวจหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามเพศและวัย

ตรวจพิเศษ

-        ระดับฮอร์โมนเช่น ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนวัยทอง

-        มะเร็งต่างๆ

-        การสร้าง & การสลายเซลล์กระดูก

-        ระดับภูมิคุ้มกัน

-        ระดับไวรัส

เม็งรายแล็บ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย *** ห้องแล็บ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจปัสสาวะ ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจสารเสพติด ตรวจเอชไอวี เชียงราย ห้องแล็บเชียงราย ตรวจเลือดเชียงราย ตรวจสุขภาพเชียงราย ตรวจปัสสาวะเชียงราย ตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเชียงราย ตรวจสารเสพติดเชียงราย ตรวจเอชไอวีเชียงราย

Comments are closed.