การขอตรวจซ้ำ หรือการขอตรวจวิเคราะห์เพิ่ม

    ผู้รับบริการสามารถขอตรวจซ้ำ หรือ ขอตรวจเพิ่มในสิ่งส่งตรวจเดิม ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือการบริการ ยกเว้นบางรายการที่ไม่สามารถตรวจซ้ำหรือขอเพิ่มได้ ในการขอตรวจเพิ่ม ต้องมีการติดต่อมายังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบว่า สิ่งส่งตรวจนั้นมีปริมาณเพียงพอ หรือคุณสมบัติเหมาะสม สามารถตรวจวิเคราะห์ได้หรือไม่ หรือเป็นรายการทดสอบที่ทางห้อง ปฏิบัติการส่งต่อไปยังหน่วยรับเหมาช่วงหรือไม่ ซึ่งทางห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามคู่มือการบริการของหน่วยงานนั้นๆ หากรายการตรวจนั้นสามารถตรวจซ้ำหรือตรวจเพิ่มได้ ผู้รับบริการต้องส่งใบสั่งตรวจมายังห้องปฏิบัติ การภายหลัง หรือหากเป็นการแจ้งทางวาจา / ทางโทรศัพท์ ทางเม็งรายแล็บจะเขียนรายการตรวจเพิ่มในใบสั่งตรวจเดิมโดยระบุ วัน เวลาและผู้ขอตรวจซ้ำ

 

รายการทดสอบที่ไม่สามารถตรวจซ้ำ ได้แก่

งานเคมีคลินิก Electrolyte
Blood Glucose
Calcium
Urine VMA
C3, C4, CH 50
งานภูมิคุ้มกันวิทยา CD4, CD8
งานจุลทรรศนศาสตร์ Urine analysis
งานโลหิตวิทยา ESR
Body Fluid (Cell count)

หมายเหตุ : อาจมีรายการตรวจที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น กรุณาสอบถามทางห้องปฏิบัติการก่อนการสั่งตรวจเพิ่ม หรือขอตรวจซ้ำ

Comments are closed.