การรายงานค่าวิกฤติ (Critical Values)

      ค่าวิกฤติ คือ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีความแตกต่างจากช่วงค่าปกติมาก หรือผลการตรวจที่ผิดปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อเกิดอันตรายกับตัวผู้ป่วย ถ้าไม่ได้รับการรักษาโดยเร็ว เป็นค่าที่เจ้าหน้า ที่ห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องรายงานให้แพทย์หรือผู้ที่ทำการรักษาทราบโดยเร็วที่สุด    กรณีที่พบว่าผลการตรวจเป็นค่าวิกฤต ทางห้องปฏิบัติการจะดำเนินการแจ้งผลทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสารให้ทราบก่อน โดยไม่ต้องมีการร้องขอ ซึ่งค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่

ค่าวิกฤติทางเคมีคลินิก

รายการตรวจ

ค่าวิกฤติ(Critical values)

ค่าต่ำ (low)

ค่าสูง (high)

หน่วย

Sodium

< 120

> 160

mmol/L

Potassium

< 2.8

> 6.20

mmol/L

Carbon Dioxide

< 10

> 40

mmol/L

Glucose < 40

> 450

mg/dl

ค่าวิกฤติทางโลหิตวิทยา / จุลทรรศนศาสตร์คลินิก

รายการตรวจ

ค่าวิกฤติ(Critical values)

ค่าต่ำ (low)

ค่าสูง (high)

WBC

< 1,500 cells/cu.mm

> 30,000 cell/cu.mm

Hct

< 20 %

> 65 %

Hb

< 6.0 g/dl

> 21.0 g/dl

Platelet Count

< 40,000 cells/cu.mm

> 800,000 cells/cu.mm

Malaria

Found ทุกๆ stage ของทุกๆ species ของ malaria

Comments are closed.