การรายงานผล

    ทันทีที่การตรวจวิเคราะห์เรียบร้อย และผ่านการตรวจสอบแล้ว ห้องปฏิบัติการจะรายงานผลทันที ในกรณีต้องการผลด่วน โปรดระบุในใบ Request ทางห้องปฏิบัติการสามารถแจ้งผลได้ทันที ทั้งทางโทรศัพท์, ทางโทรสาร (Fax) หรือ ทาง E-mail ( ยกเว้น การรายงานผลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ  เอชไอวี  ซึ่งผู้รับบริการจะต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น )และใบรายงานผลฉบับจริงจะจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือไปพร้อมผู้นำส่ง

Comments are closed.