การเก็บรักษาตัวอย่างหลังการตรวจวิเคราะห์

   สิ่งส่งตรวจภายหลังการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อกรณีที่มีการขอเพิ่มรายการตรวจวิเคราะห์, การตรวจซ้ำ, การทวนสอบความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจ ส่วนรายการตรวจที่ไม่สามารถขอตรวจซ้ำ หรือทวนสอบความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์ได้ คือ Urine Analysis, Stool Exam หรือรายการทดสอบที่ค่าไม่เสถียร ก็ไม่สามารถที่จะขอเพิ่มรายการตรวจวิเคราะห์ การตรวจซ้ำ หรือ ทวนสอบความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์ได้ เช่นกัน ดังรายละเอียด

ประเภทตัวอย่าง

อุณหภูมิ

ระยะเวลา

Serum/Plasma

2-8 °C

1 สัปดาห์

EDTA Blood
สำหรับการทดสอบ HbA1c, CBC

2-8 °C

1 สัปดาห์

NaF Blood
สำหรับการทดสอบ Glucose, Blood Alcohol

2-8 °C

1 สัปดาห์

Clotted blood
สำหรับงาน chemistry และ Serology

2-8 °C

1 สัปดาห์

Serum/Plasma
สำหรับการตรวจ HIV (ผล negative)

Freeze (-20°C)

3 เดือน

Serum/Plasma
สำหรับการตรวจ HIV (ผล Positive)

Freeze (-20°C)

ตลอดไป

Slide CBC, Gram’s Stain, AFB

อุณหภูมิห้อง

1 สัปดาห์

ปัสสาวะ อุจจาระ

-

 ทิ้งทันทีหลัง
ทดสอบ

หมายเหตุ : เมื่อครบกำหนดเวลาการจัดเก็บ นักเทคนิคการแพทย์จะอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ จัดการทำลาย/ฆ่าเชื้อสิ่งส่งตรวจต่อไป

Comments are closed.