หลักเกณฑ์การปฎิเสธสิ่งส่งตรวจ

เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องตามมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการเม็งรายแล็บ จึงได้วางหลักเกณฑ์ในการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจดังนี้

1. การระบุตัวอย่างตรวจไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ-สกุลในใบสั่งตรวจไม่ตรง
    กับที่ระบุในภาชนะสิ่งส่งตรวจ
2. การนำส่งสิ่งส่งตรวจโดยไม่มีใบสั่งตรวจ
3. สิ่งส่งตรวจถูกเก็บในภาชนะหรือสารกันเลือดแข็งไม่ถูกต้อง
4. สิ่งส่งตรวจหกเลอะเทอะภาชนะสิ่งส่งตรวจ หรือ ใบสั่งตรวจ
5. สิ่งส่งตรวจมีปริมาตรไม่เพียงพอ หรือ ไม่ได้สัดส่วน
    กับสารกันเลือดแข็ง
6. คุณภาพของสิ่งส่งตรวจไม่ได้มาตรฐาน

6.1 สิ่งส่งตรวจที่ clot สำหรับการตรวจที่ต้องใช้ Whole blood
    หรือ Plasma ได้แก่ CBC, Platelet count, ESR, PT, PTT,
    INR, HbA1C

6.2 สิ่งส่งตรวจที่มี Hemolysis สำหรับการตรวจบางรายการ
    ได้แก่ AST, ALT, CPK, LDH, Potassium (K)

6.3 สิ่งส่งตรวจที่เก็บไว้นานเกินไป หลังจากทำการเก็บ
    ทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์บางรายการคลาดเคลื่อนจากค่าจริง
    เช่น Blood Glucose, Electrolyte, SGOT, LDH,
    Acid phosphates, Calcium, PT, PTT, INR,
    ESR, Reticulocyte, CD4, LE cell, CSF Cell count

6.4 สิ่งส่งตรวจที่เก็บมาไม่ถูกต้อง เช่น
    – การส่งตรวจ Urine 24 hrs. ที่ไม่ระบุปริมาตรในใบส่งตรวจ
    – Sputum ที่มีน้ำลายปน
    – การส่งตรวจ Urine Culture ที่ไม่ได้ส่งทันที และไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็น
    – Stool exam, Occult blood ที่ใช้ Swab ป้ายแห้ง

Comments are closed.