อุปกรณ์การเก็บสิ่งส่งตรวจ

 

 

Clotted Blood Tube
– ไม่มีสารกันเลือดแข็ง
– เจาะเลือดประมาณ 3 Ml.แล้วตั้งทิ้งไว้ เพื่อนำไปปั่นแยกเอา Serum
– เหมาะสำหรับการตรวจทางเคมีคลินิก และ ทางภูมิคุ้มกันวิทยา
EDTA Tube (จุกม่วง)
– มีสารกันเลือดแข็งชนิด K2 EDTA
– เจาะเลือดประมาณ 3 Ml.แล้ว Mix เบาๆ 5-10 ครั้ง
– เหมาะสำหรับการตรวจทางโลหิตวิทยา ได้แก่ CBC, ESR,
Hb typing, OF test, DCIP, CD4, CD8, Viral Load, Drug resistant
 
NaF Tube (จุกสีเทา)
– มีสารกันเลือดแข็งชนิด NaF
– เจาะเลือดประมาณ 3 Ml.แล้ว Mix เบาๆ 5-10 ครั้ง
– เหมาะสำหรับการตรวจน้ำตาลในเลือด (Glucose),Blood alcohol
Sodium Citrate Tube (จุกสีฟ้า)
– มีสารกันเลือดแข็งชนิด 3.2% Sodium Citrate
– ใส่เลือดตามปริมาตรที่ระบุข้างหลอดแล้ว Mix เบาๆ 5-10 ครั้ง
– เหมาะสำหรับการตรวจระบบการแข็งตัวของเลือด เช่น PT, PTT, TT, INR
กระป๋องเก็บปัสสาวะ
– เก็บปัสสาวะตามปริมาตรที่ระบุ
– เหมาะสำหรับการตรวจ Urine analysis, Urine Protein, Creatinine, Urine electrolyte (Na, K)
กระป๋องเก็บอุจจาระและเสมหะ
– อุจจาระ เก็บประมาณ 5 กรัม สำหรับตรวจ Stool Exam, Stool Parasite, Occult Blood
– การเก็บเสมหะ เพื่อตรวจ AFB, Gram stain
Transport Media
– Stuart Media สำหรับการเพาะเชื้อจากหนอง หรือ exudates ต่างๆ
– Cary Blair สำหรับการเพาะเชื้อจาก rectal swab
ขวด Hemoculture
– ใส่เลือด 5 ml. mix ให้เข้ากันเบาๆ
– เหมาะสำหรับการเพาะเชื้อจากกระแสเลือด

Comments are closed.