เม็งรายแล็บให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19